بياد همه ي كبوتران سفر کرده كه عاشق طبيعت بودند*از جمله بياد پدرم.مدير*
 

مقررات ورود و خروج انواع سلاح و مهمات شكاري مسافرين و

توريستهاي خارجي شكارچي مربوط به مصوبات مورخه ۱۵/۱۱/۸۰

و ۲۶/۱۰/۸۳ كميسيون مركزي نظارت بر سلاح و مهمات شوراي

امنيت كشور مبني بر تعيين ضوابط ترخيص سلاح و مهمات

شكارچيان توريست

ماده ۱ـ منظور از تفنگهاي شكاري ، هرگونه سلاح گرم و سرد ميباشد كه عرفاً و عادتاً براي شكار حيوانات وحشي مورد استفاده قرار ميگيرد و شامل سلاحهاي زير ميباشد :

الف) انواع تفنگهاي شكاري گلوله زني

ب ) انواع تفنگهاي ساچمه زني

ج ) تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن حيوانات

د ) تفنگهاي مخصوص شكارحيوانات آبزي

تبصره ۱- سلاح همراه شكارچيان توريست خارجي ؛ بايد نهايتاً ازهرنوع يك قبضه ( گلوله زن ياساچمه زن ) مجاز (سلاح هايي كه هم اكنون براي آنها پروانه حمل سلاح ومجوزشكارصادر مي شود) باشد.

تبصره ۲- ورود تفنگهاي گلوله زني خودكاروخفيف براي شكارممنوع مي باشد.

تبصره ۳- كاليبرتفنگهاي شكاري گلوله زني نبايد از۶ ميلي متريا۲۴۰ انگليسي كمترباشد.

تبصره ۴- درصورتيكه سلاح هاي تركيبي يك لول آن خفيف باشد، ورود آن ممنوع است .

تبصره ۵- درصورتيكه سلاح هاي سه لول ، خفيف نداشته باشند، ورود آن مجازمي باشد.

تبصره ۶- سلاح هاي دولول ازيك نوع كاليبرتركيبي محسوب نمي شود.

تبصره ۷- هرفرد مي تواند يك لول اضافه باهمان سلاح به همراه خود داشته باشد.

تبصره ۸- تغييرهرنوع كاليبر توسط لولهاي تبديل كاليبر ممنوع است .

تبصره ۹- لولهاي اضافي بايستي هنگام خروج همراه توريستها به خارج ازكشورمنتقل شود.

تبصره ۱۰- تهيه سلاح اجاره اي توسط شكارچيان توريست خارجي ، درداخل كشورممنوع مي باشد.

ماده ۲- مسافرين شكارچي مي توانند بهمراه تفنگ شكاري خود، دوربين مخصوص تفنگ كه برروي بدنه تفنگهاي گلوله زني نصب مي شود وهمچنين جلد تفنگهاي شكاري راكه ازملحقات وملزومات تفنگهاي مربوط محسوب مي شود همراه داشته باشند. لازم به ذكراست دوربين هاي مسافت ياب وديد درشب ازاين مقوله مستثني بوده وورود آنهابه داخل كشور ممنوع است .

ماده ۳- مشخصات كامل مسافران ياجهانگردان ونيزمشخصات كامل اسلحه هاي شكاري (تفنگ ) آنان بايد حداقل بيست روز قبل ازورود مسافر به كشور، طي فرم هاي مصوب ، ازطريق آژانس هاي مسافرتي وجهانگردي به سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح اعلام شود. پس ازتاُييد صلاحيت وصدور مجوز، يك نسخه ازمجوزصادره جهت ورود وترخيص سلاح شكاري به متقاضي يادفتر خدمات مسافرتي مربوطه تحويل خواهد شد.

ماده ۴- هرمسافرياجهانگرد داراي مجوز ورود اسلحه شكاري به كشور مي تواند حداكثر يك قبضه اسلحه شكاري ازانواع ( ساچمه زن ياگلوله زن ) باشرايط احراز مالكيت به كشوروارد ودر زمان خروج عيناً باخود ازكشور خارج نمايد.

ماده ۵- هرمسافر ياجهانگرد پس ازاخذ مجوزلازم براي ورود اسلحه شكاري مي تواند همراه آن مهمات به شرح ذيل را وارد نمايد:

الف : گلوله زني ۲۰تيرمتناسب باكاليبرتفنگ مربوطه

ب : ساچمه زني ۱۰۰تير

تبصره ۱- پيكان ويا تيرانواع كمانهاي شكاري ازشمول محدوديت مذكوردراين ماده مستثني بوده وبه تعداد لازم ومتعارف قابل ترخيص مي باشد.

تبصره ۲- صورت مصرف مهمات شكارچيان توريست خارجي ، مطابق با فرمهاي مصوب وزارت دفاع وپشتيباني ن .م كه به تاييد ومهر وامضاء محيط بان سازمان حفاظت محيط زيست رسيده است ، ميبايست در حين خروج ازكشور، تحويل نماينده وزارت دفاع گرديده وهرگونه تبعات سوء مترتب براين موضوع متوجه شركت خدمات مسافرتي وجهانگردي ميزبان خواهد بود.

ماده ۶- حداكثر زمان مجاز ( اعتبار پروانه حمل سلاح ) براي حمل اسلحه هاي شكاري همراه اتباع خارجي درداخل كشور ۱۵ روز مي باشد.

ماده ۷- وارد كردن تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن حيوانات وتفنگهاي مخصوص شكارحيوانات آبزي علاوه بررعايت مفاد ماده ۳ اين آئين نامه مستلزم كسب مجوز جداگانه ازسازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.

تبصره ۱- فشنگ مخصوص حاوي داروي بيهوش كردن حيوانات به همراه تفنگ مربوط طبق ماده ۷اين آئين نامه نياز به مجوز جداگانه دارد.

تبصره ۲- مشخصات كامل مسافرياجهانگرد ونيز مشخصات كامل تفنگهاي مخصوص بيهوش كردن حيوانات وفشنگهاي مربوطه بايد حداقل يكماه قبل ازورود مسافربه كشوربه سازمان حفاظت محيط زيست توسط مسافر يا دفتر خدمات مسافرتي فرستنده جهانگرد اعلام شود.

پس از صدور مجوز، يك نسخه ازمجوز صادره جهت حمل سلاح به متقاضي يا دفتر خدمات مسافرتي مربوطه ويك نسخه نيز به گمرك مرز ورودي جهانگرد ارسال تا تسهيلات لازم جهت ترخيص فوري سلاح وملحقات وملزومات آن بعمل آيد.

ماده ۸- مشخصات كامل اسلحه شكاري وتعداد مهمات همراه مسافر ويا جهانگرد ونوع آن درموقع ورود درگذرنامه قيد مي شود ومسافر ياجهانگرد بهنگام خروج ملزم است عيناً همان اسلحه را همراه خود ازكشور خارج نمايد درغير اينصورت مشمول قوانين ومقررات اسلحه قاچاق خواهد بود

+ نوشته شده در  سه شنبه 6 آذر1386ساعت 3:7  توسط مسعود منشی زاده | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مسعود منشی زاده

مهندس مکانیک

damghanhunter.blogfa@gmail.comپیوندهای روزانه
دبیرستانی های قدیمی محراب
آلبوم عکس تخصصی دوستداران شکار و طبیعت دامغان
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته چهارم فروردین 1392
هفته سوم اسفند 1390
هفته اوّل اسفند 1390
هفته چهارم دی 1390
هفته سوم دی 1390
هفته دوم دی 1390
هفته اوّل دی 1390
هفته چهارم آذر 1390
هفته سوم آذر 1390
هفته دوم آذر 1390
هفته اوّل آذر 1390
هفته چهارم آبان 1390
هفته اوّل آبان 1390
هفته دوم مهر 1390
هفته چهارم شهریور 1390
هفته سوم شهریور 1390
هفته چهارم تیر 1390
هفته اوّل فروردین 1390
هفته چهارم اسفند 1389
هفته چهارم آذر 1389
هفته اوّل مهر 1389
هفته دوم مرداد 1389
هفته سوم تیر 1389
هفته اوّل بهمن 1388
هفته چهارم آذر 1388
هفته چهارم مهر 1388
هفته سوم تیر 1388
هفته سوم فروردین 1388
هفته اوّل فروردین 1388
هفته سوم اسفند 1387
هفته دوم اسفند 1387
هفته چهارم دی 1387
هفته سوم دی 1387
هفته اوّل دی 1387
هفته دوم آذر 1387
هفته چهارم آبان 1387
آرشيو
پیوندها
دوستدار طبیعت - جناب اسکندری عزیز
جمعیت اتحاد سبز دامغان
پرورش پرندگان زینتی
اطلاعات مهم درباره ی پرندگان خانگی
طبيعت بيجار
تاريخانه ..... نمادي ملي از دامغان
شكار و طبيعت ... امان عزيز
مؤسسه حفاظت از پلنگ
پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی
انجمن حفاظت از پلنگ برفی
انجمن حفاظت از پلنگ ايرانی
گروه متخصصين گربه سانان
صندوق حفاظت از يوزپلنگ
انجمن يوزپلنگ ايران
قلمرو کوهستان ایران
گروه حيات وحش ايران
وب سايت سازمان حفاظت محيط زيست
انجمن جبهه طبيعت
قلب شكسته من ....
شهر من دامغان .....
يه آشناي اينترنتي........
با طبيعت .....
دنياي جاوا ........
عکس برای وبلاگ ......
آموزشگاه مجازي......
همه چيز از تكثير حيوانات .......
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

تماس با مادر اين وبلاگ
در كل اينترنت